headershadow

Page content

Disclaimer & Privacy Policy

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Privacy beleid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijft voor downloads of de nieuwsbrief van SieradenTips en Trends worden bijvoorbeeld je bedrijfsnaam, je naam, e-mailadres, en eventuele interesses opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd, bijvoorbeeld wanneer je hebt aangegeven dat je nieuws per e-mail wilt ontvangen.

Cookies

Met cookies kunnen je persoonlijke voorkeuren worden bewaard en werkt de site beter. Je kunt het gebruik van cookies ook instellen in je eigen browser en bestaande cookies verwijderen van jouw computer. Sieraden Tips en Trends plaatst eigen cookies om sommige elementen te voorzien van effecten en we gebruiken cookies van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Wegens nieuwe (EU) wetgeving moeten wij je vragen of je akkoord gaat met het gebruik van cookies op deze site. Als je het hiermee niet eens bent, dan kun je dat aangeven via de button die wordt getoond in de linkerhoek van de site.

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Wij verzamelen gegevens die je op onze website invult voor het aanmaken van een profiel en bv het versturen van de nieuwsbrief. Bij de gegevens over jou gaat het om gegevens zoals jouw voor- en achternaam, bedrijfsvorm, interesses, e-mailadres, gebruikersnaam en je wachtwoord. Indien je ervoor kiest deze informatie over jezelf te geven, aanvaard je daarmee uitdrukkelijk dat Sieraden Tips en Trends deze informatie in overeenstemming met dit privacy reglement kan verwerken en gebruiken.

Bepaalde andere gegevens, zoals je IP-adres, URL-gegevens, browserinformatie, je mobiele besturingssysteem en de domeinnaam van de referentiesite worden automatisch verzamelt en opslagen wanneer je onze site bezoekt. Ook kunnen we informatie vergaren over bezoekpatronen en sitegebruik.

De informatie die wij van je ontvangen, wordt gebruikt en verstrekt om met je te communiceren om de website te evalueren, te verbeteren en voor statistische doeleinden. Voor onderzoek kunnen wij je van tijd tot tijd vragen om een online enquête in te vullen. Indien je ervoor kiest om een online enquête in te vullen en af te ronden, kunnen wij je tot slot vragen naar persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld je leeftijd. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij je ons daartoe uitdrukkelijke toestemming voor geeft of zoals beschreven in dit privacy reglement.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bescherming en bewaring persoonsgegevens

Wij onderschrijven de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Wij bewaren persoonlijke gegevens voor de duur dat het noodzakelijk is om je onze service te kunnen verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten/juridische procedures. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens die we verzamelen niet langer dan nodig worden bewaard.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.